กรุณาอ่านก่อนกรอกใบสมัคร
1. ท่านยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อเล่น สัดส่วน ส่วนสูง น้ำหนัก ภาพถ่าย
2. ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆจะถูกเก็บเป็นความลับ
3. กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

ประเภทที่สมัคร Pretty MC

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.

อายุ ปี   เพศ ชาย หญิง

สัดส่วน - -    ส่วนสูง cm.   น้ำหนัก kg.

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

ประสบการณ์ /ความสามารถพิเศษ

ภาพถ่าย *เป็นไฟล์ .jpg,.png,.gifและต้องมีขนาดไม่เกิน 250kb